Att möta barn på barns nivå

Av Karen Feder, PhD studerande i barnfokuserad design av lek, Designskolan Kolding

Att bjuda sig själv in i barns liv

En framgångsrik lekprodukt har alltid sitt ursprung-liga språng i barns motivation, nyfikenhet, undranoch passion. En barnfokuserad hållning till design av lekprodukter kan bidra till att försäkra sig om att man faktiskt designar för dem som skall skapa och uppleva leken i slutänden, nämligen barnen. Därför är det viktigt att det barnfokuserade perspektivet påbörjas innan den egentliga produktutvecklingen startar. Här handlar det inte bara om att bjuda in barn i designprocessen, utan att som vuxen bjuda in sig själv i barnens liv.

“Att uppleva barn i deras naturliga miljöer gande insikt i vad som är viktigt för dem, vad de är upptagna med och hur deras vardag ser ut – sett med barns ögon.”
– Karen Feder

Barn är experter på att vara barn

Barn är experter – experter på att vara barn, och genom dem är det möjligt att sätta sig in i hur det är att vara barn, och vad det är som motiverar barn att leka och utforska världen. Genom att vara en delav deras liv, vara ödmjuk och nyfiken över varför degör som de gör, och hur de interagerar med världen omkring sig, uppnår man en direkt inblick in i den världen, som man skall designa för. På det sättet baserar man inte sin design av lekprodukter på egna förmodanden och antaganden om barn och barns vardag, utan på riktiga barn och den värld som de är en del av.

Låt barnen vara en del av utvecklingen

Bra lekupplevelser tar sin utgångspunkt i barnetsnyfikna, undersökande och skapande hållning tilldets omgivningar. När man arbetar barnfokuserat är denna hållning mycket viktig för designprocessen. Barn är kreativa av natur, och de har inte samma begränsningar i deras tankegång, så som vuxna ofta har. Genom att låta barn vara en del av utvecklingsprocessen, får man input, inspiration och idéer, som man inte själv kunde ha skapat. Det kan resultera i svar på frågor, som man inte visste att man skulle ställa, vilket kan vara något av den mest värdefulla och nyskapande kunskapen i en utveck- lingsprocess.

Att kvalificera produkten under resans gång

En annan och mycket allmän metod för att involvera barn, är att låta dem testa produkterna i slutfasen av utvecklingsprocessen. Det kan ge ett viktigt bidrag till huruvida ens lekprodukt fungerar som det var tänkt. Om man väntar med att involvera barn helttill slutet, kan det dock finnas en risk för att man stårmed en prototyp, som efter lång tids arbete och många förbrukade resurser visar sig inte leva upp till förväntningarna. Denna risk kan minskas genom att involvera barn under hela processen, där man kvali-ficerar under resans gång, och designen således kanändras och anpassas kontinuerligt.

Att ha fokus på barn skapar värde för alla

En barnfokuserad hållning bidrar inte bara till att sä- kerställa att man i slutänden får bäst möjlig produkt, utan även att man uppnår bäst möjlig lekupplevelse. En lekprodukt skapar lek endast om det blir lekt med den – och därför är det så viktigt att säkerställa att den är relevant och intressant för barnen. Den skall väcka deras naturliga nyfikenhet, behov att undersöka och utforska samt skaparförmåga, så att de stärks och stöttas i deras utveckling. Att ha fokus på barn skapar värde både för utvecklaren, köparen, användaren och för den världen, som våra barn växer upp i och blir en del av i framtiden.

 


***
Karen Feder
PhD studerande i barn- fokuserad design av lek.
Designskolan Kolding

Karen Feder har en bakgrund som observationspedagog och interaktionsdesigner, och har under många år arbetat med barn, lek och design.

Karen har byggt upp strategisk fokus på lek och design på Designskolan Kolding, genom djupgående undersökningar av lekverksamheter, utvecklingsprojekt i offentliga organi- sationer och ett starkt samarbete med experter, opinions- bildare och användare.

Karen arbetar nu med forskningsprojektet ”Barnfokuserad design av lek”, som undersöker hur en mer barnfokuserad hållning till designprocessen påverkar utvecklingen av lekupplevelser för barn.

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Trygfondens familiehus, Aarhus, Danmark

Adress: Kirstinesmindevej 8, DK-8200 Aarhus N Byggeår: 2020